Các doanh nghiệp nên tiếp cận dịch vụ quay TVC quảng cáo vì điều này

Thời lượng các TVC thường dài từ 10 giây đến 3 phút. Điều quan trọng là thông điệp của TVC phải hấp…